Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů - GDPR

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen GDPR):
 I.
COOL LOOK s.r.o. (dále jen společnost) je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.
V souvislosti s poskytováním zdravotní péče společnost o klientovi (dále jen pacient) shromažďuje osobní údaje.  COOL LOOK s.r.o. je správcem a zpracovatelem osobních údajů a osobní údaje zpracovává v rozsahu a v souladu s požadavky, které stanoví platné právní předpisy vč. GDPR.
Pokud společnost eviduje osobní údaje pacienta nad rámec povinností, které stanoví právní předpis, vyžádá si vždy předem písemný souhlas pacienta.

II. Identifikace a kontaktní údaje:
COOL LOOK s.r.o., IČO 247 58 817, se sídlem Dobrovského 1074/40, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 171943, telefon +420 725 961 588, e-mail recepce@cool-look.cz, ID datové schránky: zk62qnc.

III. Právní základ pro zpracování
Osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány především pro splnění smluvních závazků a pro splnění právních povinností zejména podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v platném znění.

IV. Účely zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme zejména pro účely:
1. poskytování zdravotních služeb,
2. sdělování údajů o zdravotním stavu pacientům a dalším oprávněným osobám,
3. vyúčtování nehrazených zdravotnických služeb,
4. vykazování hrazených zdravotních služeb,
5. vedení účetnictví,
6. zajištění provozu zubní ordinace a organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání, kontaktování pacientů vč. připomínání objednané návštěvy/prohlídky a zasílání eReceptu),
7. oprávněné zájmy správce a zkvalitňování jeho služeb vč. propagace, získávání nových pacientů.

V. Dobrovolnost poskytování údajů
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Bez některých údajů však společnost nemůže poskytovat své služby, případně nemůže poskytovat služby v rozsahu a kvalitě, ke které se zavázala nebo vyplývají z právních předpisů.
Údaje vedené o pacientovi ve zdravotnické dokumentaci obsahují zejména skutečnosti nutné pro identifikaci pacienta, údaje o provedených vyšetřeních, případně o zjištěné diagnóze, léčbě, předepsaných léčivých přípravcích, případně zdravotnických prostředcích, výsledcích komplexních a kontrolních vyšetření, eventuálně informovaný souhlas nebo nesouhlas pacienta s jednotlivými zákroky a léčbou.

VI. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje
Zpracování osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb a plnění zákonných povinností s tím souvisejících je zákonným požadavkem. Neposkytnutí může znamenat, že nebude možné poskytnout zdravotní službu, čímž může dojít k poškození zdraví pacienta či přímému ohrožení života. Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka.

VII. Příjemci osobních údajů
Osoby, které mají možnost se s osobními údaji seznamovat, jsou rovněž právními předpisy zavázány k ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti. Pro zajištění zdravotní péče a dalších smluvních služeb jsou osobní údaje pacientů předávány spolupracujícím poskytovatelům zdravotních služeb. Jiným osobám (orgánům, úřadům či institucím) jsou osobní údaje předávány pouze v případech, pokud povinnost jejich předání je společnosti uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů udělil souhlas.
Společnost může pověřit zpracováním osobních údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování osobních údajů zpracovatelem je možné pouze na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, kterou se zpracovatel zaváže k ochraně osobních údajů v rozsahu, v jakém osobní údaje chrání společnost.

VIII. Automatizované rozhodování
Při zpracování osobních údajů u společnosti nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů údajů.
IX. Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná pro jednotlivé účely zpracování a následně po dobu odpovídající archivačním lhůtám s odkazem na předpisy o zdravotnické dokumentaci, účetnictví a daňových povinnostech.

X. Práva subjektu údajů
V souvislosti se zpracováním osobních údajů u společnosti má pacient tyto práva:
1. právo na přístup ke svým osobním údajům, které společnost zpracovává a informacím o jejich zpracování;
2. právo na jejich opravu nebo výmaz, v případě, že není nutné je dále zpracovávat pro plnění zákonných povinností nebo poskytování sjednaných služeb;
3. právo na omezení zpracování;
4. právo vznést námitku proti jejich zpracování;
5. právo na přenositelnost vybraných údajů s tím, že originál zdravotnické dokumentace musí být uchován ve společnosti a pacient má právo na výpis;
6. další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky pacient uplatňujte u statutárního zástupce společnosti (viz kontaktní údaje). Požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnou právní úpravou. V případě, že pacient nebude souhlasit s vypořádáním požadavků či podnětů, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.